Privacyverklaring Van der Stap Administratiekantoor

1 Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Bescherming van de privacy

Van der Stap Administratiekantoor hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling.

2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.

3. Van der Stap Administratiekantoor zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.

4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.

5. Wij vragen onze partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.

6. De privacyverklaring van Van der Stap Administratiekantoor is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens

Van der Stap Administratiekantoor verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

1. Bij een bezoek aan onze website.

2. Door het registreren van gegevens ter behoeve van het gebruik van het Boekhoudsoftware SnelStart.

3. Door het registreren van gegevens in de KBP aangifte software voor de aangifte Inkomstenbelasting.

4. Door gedeelde bestanden.

3.1 Bij een bezoek aan onze website.

Als u onze website bezoekt, www.vdstapadministratie.nl, ontvangen wij via uw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zie ook ons cookieverklaring. U kunt ervoor kiezen om geen van onze cookies te accepteren. Dit betekent echter mogelijk wel dat u niet meer van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken.

3.2 Door het registreren van gegevens ter behoeve van het gebruik van het Boekhoudsoftware SnelStart

De volgende basisgegevens worden in SnelStart geregistreerd:

– Identiteitsgegevens (naam, adres, gsm, e-mail, geboortedatum, etc.)

– Identiteitsgegevens ( Registratienummer Kamer van Koophandel, fiscale nummers)

– Financiële informatie (bankrekeningnummer, loongegevens, crediteuren, debiteuren, voorraad etc.)

3.3 Door het registreren van gegevens in de KBP aangifte software voor de aangifte Inkomstenbelasting

In de KBP aangifte software zal uitsluitend de informatie ingevuld worden die nodig zijn voor het volledig invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. De basisvelden die in KBP aangifte software kunnen worden ingevuld zijn o.a.:

– Identiteitsgegevens (naam, adres, gsm, e-mail, geboortedatum, etc.)

– Identiteitsgegevens uitgereikt door de overheid (rijksregisternummer, paspoortnummer, etc.)

– Sociale status (gezinssituatie, etc.)

– Financiële informatie (bankrekeningnummer, inkomen, etc.)

3.4 Door gedeelde bestanden

Persoonlijke gegevens, die aangeboden worden via een mailsysteem of via een Cloudopslagsysteem zoals bijvoorbeeld Dropbox worden alleen gebruikt waarvoor zij verkregen zijn.

4 Toestemming

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen. Voor de gegevens die online door Van der Stap Administratiekantoor verwerkt worden bij de leveranciers SnelStart BV en Wolters Kluwer Nederland BV gelden de Gegevensverwerkingsovereenkomsten met de desbetreffende leveranciers.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen

– inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben

– het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben

– het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen

– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

7 Bewaren van uw gegevens

Financiële administratie

De financiële gegevens die verwerkt worden in het boekhoudpakket SnelStart worden 7 jaar, fiscale bewaarplicht, bewaard.

Voor gegevens van onroerende zaken geldt een langere bewaartermijn: 10 jaar.

Aangifte Inkomstenbelasting

De gegevens die verwerkt worden met het softwarepakket KBP aangiftesoftware worden 5 jaar bewaard.

Gedeelde bestanden

Bestanden, met persoonlijke informatie, worden verwijderd zodra deze zijn gebruikt waarvoor zij verkregen zijn.

8 Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op autoriteitpersoonsgegevens leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

9 Invoering

Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.